แนวคิดหลักของช่องบลูสกาย
มุ่งมั่นขยายฐาน ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอรายการคุณภาพด้วยสาระและข้อเท็จจริงที่ทุกคนในสังคมควรรู้ สนับสนุนสังคม..สร้างรอยยิ้ม เพื่อสร้างความพิเศษเหนือใครด้วยบุคคลากรด้านสังคม เศรษฐกิจที่มีอยู่ ควบคู่กับแผนกลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ชมเป็นวงกว้าง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป็นสื่อที่ให้ข้อเท็จจริง ที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
เพื่อให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแก่ประชาชน
เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์แก่ประชาชน
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทย