สำหรับโฆษณาดังกล่าว เป็นโฆษณาในโครงการ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
Continue Reading >