รับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงการเตรียมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2555 ว่า ได้มีการประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อพร้อมในการรับผู้บาดเจ็บและจัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทั้งนี้อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2554 เมื่อเปรียบเทียบเทศกาลปีใหม่ 2553 พบว่า ลักษณะของการบาดเจ็บยังเป็นรูปแบบเดิม การบาดเจ็บสูงที่สุดในวันเดินทางและการฉลองเทศกาลปีใหม่ ผู้บาดเจ็บในเทศกาลปีใหม่ 2554 มีจำนวน 1,208 ราย ลดจากเทศกาลปีใหม่ 2553 ร้อยละ 4.57 และเสียชีวิต 11 ราย ลดลงร้อยละ 8.33 เป็นเพศชายร้อยละ 66.92 เพศหญิง ร้อยละ 33.08 อายุระหว่าง 11-20 ปี มีการบาดเจ็บสูงสุดร้อยละ 31.7 รองลงมา อายุ 21-30 ปี

พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พบว่าไม่มีการสวมหมวกกันน็อคและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 65.56 สำหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่าให้การช่วยเหลือเฉพาะอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ร้อยละ 31.52 ซึ่งเพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 0.29