เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.น่าน ที่โรงเรียนบ้านหนองนก ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
พร้อมกันนี้ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำรัสถึงหน้าที่ของคนไทยที่ควรมีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ว่า…
”หน้าที่แรกของคนไทยคือต้องจงรักภักดีต่อชาติ จงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิด ที่ว่าจงรักภักดีนั้นทำอย่างไร ไม่มีอะไรยาก ทุกคน ทุกอาชีพ จงรักภักดีต่อแผ่นดินได้ โดยประการแรกประพฤติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย ประการที่สอง ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความตั้งอกตั้งใจและสุจริต สุจริตคือซื่อสัตย์ ไม่ฉ้อ ไม่โกง ไม่รับสินบนเพื่อมาทำลายชาติของตนเอง นี่คือหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ที่ข้าพเจ้าพูดนี้ หมายถึงที่คนไทยเรียกกันว่า ในหลวง”