ค่ำวันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๒.๐๐ น.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการทรุดลง ระดับความดันพระโลหิตลดต่ำลงอีก ไม่ตอบสนองต่อพระโอสถเพิ่มความดันที่ถวาย การเต้นของพระหทัยไม่สม่ำเสมอ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายปรับเปลี่ยนพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิต รวมทั้งถวายโลหิตและสารน้ำทางหลอดพระโลหิตดำ ทั้งนี้ คณะแพทย์ ฯ และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน