new

ที่โรงแรมแอบบาสเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อธิบดีกรมที่ดิน ได้รับคืนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นถุงกล้วยแขก จากพระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว จากกรณีข้อพิพาทโฉนดที่ดิน เลขที่ 55600 ของมูลนิธิวัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังจากเกิดข้อพิพาทกันเมื่อปี 2546 ในระหว่างเดินทางมาแสดงธรรมะปาฐกถาธรรม ในงานสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารกรมที่ดิน ประจำปี 2557 เพื่อแสดงเจตนายุติข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินดังกล่าว

นายพีระศักดิ์ เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีปัญหาพิพาทกับมูลนิธิวัดสวนแก้วมานานกว่า 10 ปีเศษ โดยมองว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยกรณีดังกล่าวทำให้หลวงพ่อพยอม ได้รับความเสียหายจากสังคม ซึ่งอาจจะถูกกล่าวหาพาดพิงว่าท่านมีขบวนการที่ไม่สุจริต แต่ในความจริงแล้วไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงแต่ประการใด โดยในวันนี้ได้ทำความเข้าใจกับหลวงพ่อพยอม เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจากนี้ไปประเด็นปัญหาพิพาทระหว่างวัดสวนแก้วกับกรมที่ดินจะไม่มีอีกต่อไป

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาเยียวยา กรมที่ดินเชื่อว่าไม่เกินวิสัยจะได้ร่วมมือช่วยกัน ซึ่งทางวัดก็ยังต้องการที่ดินที่จะมาพัฒนาวัดให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวัดสวนแก้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ในอนาคตจะต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เพื่อที่จะนำเงินมาซื้อที่ดินแปลงนี้กลับคืนให้กับทางวัด โดยจะได้นำเรียนกับหลวงพ่อพยอม อีกครั้งหนึ่ง