เวลา 21. 35 น. นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงผ่านสถานีรวมการเฉพาะกิจ สถานการณ์วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุม มีการยกระดับการชุมนุม และใช้กำลังคนปิดล้อมสถานที่ราชการ  เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์  โดยใช้กำลังบุกทำลายประตูรั้ว ตัดไฟฟ้า ประปา สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง และกระทบต่อความั่นงคงของชาติ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย โดยจะใช้พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ ในพื้นที่กทม.50เขต นนทบุรีทั้งจังหวัด ,อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
นายกฯ แถลงด้วยว่า แม้รัฐบาลจะใช้กฎหมายดังกล่าว แต่ยืนยังไม่ใช้ความรุนแรง จะปฎิบัติตามขั้นตอน ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฎิบัติราชการทุกฝ่าย ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนอย่าสนับสนุนการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อย่าเชื่อข่าวลือ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักนิติรัฐ พร้อมทั้งยืนยันยังรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
ข้อความในการแถลงของ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
วันนี้ดิฉันขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยกระดับการชุมนุมที่ก่อนหน้านี้เป็นการชุมนุมโดยสงบ และรัฐบาลก็เคารพต่อเสรีภาพและการแสดงออกในการชุมนุมของทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย แต่ก็ไม่ละเลยที่จะบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ เพื่อคุ้มครองความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน ในการใช้ที่สาธารณะ ตลอดจนการติดต่อราชการ
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในวันนี้ มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจายการชุมนุม โดยใช้กำลังคนกดดัน ปิดล้อมสถานที่ราชการ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้กำลังบุกทำลายประตูรั้ว เข้าไปในสถานที่ราชการ มีการตัดกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่อมิให้ปฏิบัติราชการได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสถานที่ราชการในการให้บริการประชาชน
รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการรักษาทรัพย์สินของราชการ การดำรงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม ทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร,จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะอำเภอบางพลีและ จังหวัดปทุมธานี เฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้ว
แม้รัฐบาลจะได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว แต่ดิฉันขอยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาด โดยจะดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบังคับใช้กฎหมาย และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติราชการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และขอให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการให้ลุล่วงไปด้วยดี ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และอย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆ โดย ให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อรักษากฎหมาย และให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เห็นต่าง ใช้กระบวนการของรัฐสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพ “หลักนิติรัฐ” ทั้งนี้รัฐบาลยังคงยืนยันเจตนารมณ์ ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความสงบสุข สมานฉันท์ของคนในชาติ
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร25 พ.ย. 56