ปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน

มติประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นชอบปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน วุฒิป.ตรี ให้ได้รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท เท่ากับราชการ

(25 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ตามที่สช.เสนอ เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมกับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

โดยมอบหมายให้สช.ไปหารือรายละเอียดเม็ดเงินงบประมาณ ที่ต้องใช้กับสำนักงบประมาณในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะนำเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน หากผ่านความเห็นชอบ ครูเอกชนจะได้รับเงินย้อนหลังไปถึงเดือนมกราคม 2555

ทั้งนี้บัญชีเงินเดือนของครูสถานศึกษาเอกชนยังเริ่มต้นที่ 9,100 บาท และจะมีครูเอกชนที่อยู่ในข่ายได้รับปรับเพิ่มประมาณกว่า 73,000 คน จากทั้งหมดกว่า 140,000 คน แต่ที่เหลือได้เงินเดือนเกินกว่าที่จะปรับเพิ่มแล้ว ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นผันแปรไปตามเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล