เงินเดือนทหาร

เงินเดือนทหาร

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ 5 เรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะร่างระเบียบการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารระดับคุณวุฒิปริญญาตรีต้องไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ขณะเดียวกันเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง โดย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ผลการพิจารณาให้ นายบุญเชิด คิดเห็น จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นอธิบดีกรมที่ดิน ส่วนคนเดิม นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวง ขณะที่ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายเสนีย์ จิตตเกษมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายไพโรจน์ มีแดง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายปรีชา เรืองจันทร์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎระเบียบการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าบรรจุข้าราชการทหาร และเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนทุกคุณวุฒิ ให้เท่า หรือใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในคุณวุฒิเดียวกัน คือ ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,000 บาท ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และเห็นชอบหลักการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่ม 952 กว่าล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติในการงดจดทะเบียนรถที่ประกอบชิ้นส่วนจากชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้ว รวมถึงเห็นชอบการห้ามนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ใช้แล้วเข้าประเทศ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ นอกจากนี้ ครม. เห็นตรงกันที่จะจัดโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ในวโรกาสวันที่ 12 ส.ค. 2555