สำนักพระราชวัง เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ (3 ธันวาคม 2556) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า สำนักพระราชวัง เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดดังนี้…
วันที่ 5 ธันวาคม 2556
เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสร็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏล มหาเศวตฉัตร โดยมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ จบแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จากนั้นผู้เฝ้าละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลา 17.30 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบหน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อาลักษณ์ สำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะ จบแล้ว พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นทรงประเคนหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่รองสมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาตามลำดับ จากนั้นทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ โดยพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก เจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์
ภายในงาน กรมการศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ 87 รูป ซึ่งจะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเข้านั่งอาสนะ ในพระที่นั่ง ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห์แล้ว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ ทรงศีลแล้ว พระสงฆ์ 87 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ
อนึ่งในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. สำนักพระราชวัง ได้จัดที่สำหรับลงพระนาม ลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังและที่วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 ธันวาคม 2556
เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง
โดยเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัณฑ์ 1 จบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องบูชา กัณฑ์เทศน์ จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระ ที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราช ดำเนินกลับ
วันที่  8 ธันวาคม 2556
เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนฝ่ายกงสุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา มีพระราชดำรัสตอบ ได้เวลาสมควรเสด็จขึ้น
ภายหลังเสด็จขึ้นแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในการต้อนรับคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนฝ่ายกงสุล ซึ่งเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยในวันนี้ (3 ธันวาคม 2556) พล.ต.วรา บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ในฐานะผู้บังคับกองผสมทหารรักษาพระองค์ จะเป็นประธานในการซักซ้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ พร้อมเหล่าทหารรักษาพระองค์ จำนวน 13 กองพัน ประกอบด้วยกำลังพลรักษาพระองค์ 12 กองพัน และทหารม้ารักษาพระองค์ 1 กองพัน รวมกำลังพลทั้งสิ้นกว่า 1,700 นาย
ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าวังไกลกังวล เป็นระยะทางกว่า 300 เมตร เพื่อทำการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้าย โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยผู้นำเหล่าทัพ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินทางมาร่วมซ้อมด้วย ดังนั้นประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว
ด้าน นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม จะมีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าวังไกลกังวล ตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น. โดยประชาชนสามารถจับจองที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ที่ขาล่องใต้ ส่วนช่องทางขาขึ้นจะใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ขณะที่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ซึ่งจัดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เหมือนเช่นทุกปี ได้เผยว่า แม้ปีนี้จะมีการชุมนุมทางการเมืองอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าว แต่การจัดงานยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด และยืนยันว่า จะจัดงานตามกำหนดการเดิม อาทิ พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช เจ้า พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเดินเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร พิธีถวายพรชัยมงคลศาสนาต่าง ๆ และพิธีทำบุญตักบาตร เป็นต้น